วิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตัวแทนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ร่วมต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้ กับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ นำโดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชิงพื้นที่แบบองค์รวมจังหวัดชัยภูมิ (Area Based Community Collaboration Chaiyaphum Model : ABC-6D Chaiyaphum Model) D5 ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การจัดการต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
———————————————–
#CPRU Mind is one (ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว)
#CPRU Knowledge for all (ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน)
#We ❤ Chaiyaphum (เรารักชัยภูมิ)

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *