กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี


                 โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมจังหวัดชัยภูมิ Area Based Community Collaboration Chaiyaphum Model (ABC-6D Chaiyaphum Model) ในการบูรณาการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม มุ่งเป้า 6 ด้าน คือ D1 ด้านการศึกษา (Education) D2 ด้านอาชีพ (Occupation) D3 ด้านสังคม (Social) D4 ด้านสุขภาพ (Health) D5 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และ D6 ด้านวัฒนธรรม (Culture) โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดชัยภูมิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งพื้นที่การพัฒนาท้องถิ่นชัยภูมิทั้ง 6 ด้าน ร่วมกับข้าราชการ พี่น้องประชาชน และผู้นำท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ต้นแบบเริ่มต้น ประกอบด้วย อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอเมือง

              มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยโครงการต้นแบบ โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมจังหวัดชัยภูมิ Area Based Community Collaboration Chaiyaphum Model (ABC-6D Chaiyaphum Model) ในการบูรณาการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม มุ่งเป้า  6 ด้าน จะสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอื่นได้ในอนาคตต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล
อธิการบดีและคณะทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ระบบสารสนเทศ MIS

                                            เว็บที่เกี่ยวข้อง