กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 June 2024 / ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามการดำเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณ

การประชุมติดตามการดำเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมติดตามการดําเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณ โดยมีนางเกษราพร นาคคํา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน นายกีฬา หนูยศ...
Read More
9 February 2024 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ

ประชุมชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ วันที่ 1 -2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. ผศ.ดร .สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล...
Read More
7 November 2023

กองนโยบายและแผนประชุมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางเกษราพร นาคคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายเเละแผนพร้อมทั้งบุคลากรกองนโยบายและแผนโดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลชานุการในการประสานงาน เข้าร่วมประชุมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม...
Read More
2 November 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

กองนโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ธานี ถังทอง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้ง นางเกษราพร นาคคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายเเละแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ( QS World University Ranking)
Read More
18 October 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านแผนและงบประมาณ

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กองนโยบายและแผนได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566...
Read More
9 October 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน 4/2566

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน 4/2566 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.นำโดย นางเกษราพร นาคคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบาย ประชุมร่วมกับบุคคลากรกองนโยบายและแผน เกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขใปีงบประมาณ 2566 และวางแผนางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
Read More
7 September 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

กองนโยบายและแผนได้ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

กองนโยบายและแผน ได้ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบหมาย...
Read More
4 August 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 26 กรกฎาคม 2566

บุคคลากรกองนโยบาและแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับสโมสรกีฬา และนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๗.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น....
Read More
4 August 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
Read More

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด

โครงการสำคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน

                                            เว็บไซต์และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง