องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 11 กันยายน 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษาให้การต้อนรับ
โดยตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ได้น้อมนำ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเข้าใจในบริบทของท้องที่ตนเอง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา และทรงมุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข็มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
ซึ่งในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D Chaiyaphum Model) 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ในพื้นที่ต้นแบบ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอคอนสาร และอำเภอภักดีชุมพล
ในโอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้พบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิกว่า 1,500 คน เพื่อให้แนวคิด ในการสร้างบัณฑิตราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ซ่อมและสร้างชุมชนบ้านเกิดด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งแตกต่างจากการสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั่วไป ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต


///////////////////////
สุระพงค์ สวัสดิ์ผล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
#มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *