รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน

                ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑) ปฏิรูปเพื่อพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning) ๒) สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) ๓) สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) ๔) ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) ทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๓ เป้าประสงค์ ๑๙ กลยุทธ์และมีตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔๖ ตัวชี้วัด และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ มีโครงการ จำนวน ๑๕๔ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิบรรจุตามแผนยุทธศาสตร์ฯโดยผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน สรุปได้ ดังนี้
             ๑.๑ ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ รอบ ๖ เดือนพบว่า บรรลุเป้าหมาย ๑๒ ตัวชี้วัด จากทั้งหมด ๔๖ ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ๓๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถประเมินผลได้ รายละเอียดผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
            ๑.๒ ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากทั้งหมด ๑๕๔ โครงการ พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๓ ยังไม่ดำเนินการ ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๒ และดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ รายละเอียดผลการดำเนินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *