สภาพปัญหาพื้นที่ จากเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ ในจังหวัดชัยภูมิ 2563

การกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิจะเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อแผนชัดเจนเป้าหมายการพัฒนาจะชัดเจน และที่ผ่านมาได้มีการจัดระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชนตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนประชาชน โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT ในการวิเคราะห์ จนได้เป้าหมาย จากการวิเคราะห์ว่า “ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข” มียุทธศาสตร์ (ประเด็นการพัฒนา) 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านสุขภาพ/กีฬา – สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตพืชเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ตามหลักการศาสตร์พระราชาสู่การแข่งขัน และเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของครอบครัวและสังคม
– การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย 3 ระดับ คือ ธรรมชาติ อินทรีย์ ปลอดภัย
– ศักยภาพภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ในการทำการเกษตร
– การเลี้ยงสัตว์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
– การดูแลสุขภาพ 1)ก่อนป่วย คือการจัดการสุขภาพให้แข็งแรง 2)โรงพยาบาลในพื้นที่ มีเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการรักษาที่ดี
2. ด้านเมืองสถานที่พักผ่อน – ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผ่อนภายใต้ความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์บริบทของความเป็นเมืองชัยภูมิ
– การบริหารจัดการป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ 1)ป่าอนุรักษ์ ที่มีน้ำ มีฝน 2)การปลูกป่าด้วยตนเอง หรือป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกป่าครอบครัว
– ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดศูนย์เรียนรู้ เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้
– ที่ดินมี 2 มิติ 1)สิทธิการทำประโยชน์ในที่ดิน 2)การบริหารจัดการดิน การใช้ประโยชน์จากดิน
– การนำพลังงานลม พลังงานจากดวงอาทิตย์ มาใช้ โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
– การมีโครงสร้างพื้นฐานดี
3. ด้านคน smart people – ครอบครัวชุมชนอบอุ่น คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็น Smart People ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและความสุข
– ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสังคมเข้ามาช่วยเหลือกัน
– มีความรู้คู่คุณธรรม
– อยู่ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ มีความเข้าใจ และความสามารถในการผลักดัน และบูรณาการร่วมกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *