รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน

                ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑) ปฏิรูปเพื่อพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning) ๒) สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) ๓) สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) ๔) ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) ทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๓ เป้าประสงค์ ๑๙ กลยุทธ์และมีตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔๖ ตัวชี้วัด และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ มีโครงการ จำนวน ๑๕๔ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิบรรจุตามแผนยุทธศาสตร์ฯโดยผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน สรุปได้ ดังนี้
             ๑.๑ ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ รอบ ๖ เดือนพบว่า บรรลุเป้าหมาย ๑๒ ตัวชี้วัด จากทั้งหมด ๔๖ ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ๓๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถประเมินผลได้ รายละเอียดผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
            ๑.๒ ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากทั้งหมด ๑๕๔ โครงการ พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๓ ยังไม่ดำเนินการ ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๒ และดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ รายละเอียดผลการดำเนินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์  

Download

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *