งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

      ปิดความเห็น บน งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

1. งานบริหารทั่วไปรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้

      1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองนโยบายและแผน
      1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองนโยบายและแผน
      1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการประชุมของกองนโยบายและแผน
      1.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพด้านงานบริหารงานทั่วไป
      1.5 ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุของกองนโยบายและแผน
      1.6 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน้าที่
      1.7 ดำเนินการประสานกับหน่วยงานวิชาการในมหาวิทยาลัยและเอกชนเพื่อขอจดงานทรัพย์สินทางปัญญา
      1.8 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ ชี้แจงและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
      1.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวอารีจิต  สาแก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกฤษณา  พัฒเพ็งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ