ยุทธศาสตร์ที่ 4

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) มีเป้าหมายให้บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพสูง ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ บุคลากรมีความสามารถและศักยภาพตามเส้นทางความก้าวหน้า และมาตรฐานตามระบบบริหารงานบุคคล จัดให้มีสวัสดิการสำหรับบุคลากร พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และมีพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคนในจังหวัดชัยภูมิ