ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง  ผลิตครูพันธุ์ใหม่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ให้บริการงานบริการวิชาการที่สอดคล้อง เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นสามารถสร้างโอกาสและเกิดมูลค่า ปฏิรูปด้านประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารการให้บริการ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก สร้างบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 ขึ้นไป มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับ IC3 ขึ้นไป และมีทักษะในการนำเสนองาน (การพูดในที่ชุมชนหรือการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล) สร้างรายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งปีลดลง