ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าอย่างหลากหลาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมด้วยงานวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม