ยุทธศาสตร์ที่ 1

ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Repositioning) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการดำเนินงานทั้งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการให้บริการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารงานได้เป็นอย่างดี