ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา           พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา

วิสัยทัศน์         ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)

ค่านิยม           ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)

อัตลักษณ์        ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม

พันธกิจ          

   1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

   2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

   3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น

    4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ

    6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

          ยุทธศาสตร์บันได 4 ขั้น สู่ความยั่งยืน ( 4 Step Strategies to Sustainability) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life &Sustainability)