ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

rajabhat-university-act-be-2547

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนโคกเขาสระหงส์ 4 ลูก ที่อยู่ติดกันในละแวกตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีทัศนียภาพที่รายรอบด้วยขุนเขายาวเหยียดอยู่รอบด้าน สภาพพื้นที่เป็นเนินสูง ส่วนอากาศนั้นมีลมโชยสัมผัสได้ทุกหนทุกแห่ง มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มตลอดปี ด้านหลังมหาวิทยาลัยยังมีป่าโปร่ง ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ยืนต้นห่างเป็นระยะๆ พื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหลังจัดไว้เป็นสนามกอล์ฟ 9 หลุม เพื่อฝึกทักษะการกีฬาแก่นักศึกษา และให้บริการแก่บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยได้ปรับแต่งผืนดินและป่า สร้างเป็นทางเดินและถนนให้ดูเป็นระเบียบและสวยงาม พร้อมกับสร้างอาคารเป็นจุดๆ ตามผังที่วางไว้ ที่ดินผืนดังกล่าวนี้ มีเนื้อที่ 1,439 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่สภาตำบลนาฝายมอบให้และที่ต้องจารึกไว้ก็คือนอกจากเนื้อที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้วยังมีชาวบ้านตำบลนาฝายและห้วยชันที่มีจิตใจเสียสละและเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาของชาวจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมบริจาคสมทบอีก 42 ไร่เศษ ทำให้มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่รวม 1,482 ไร่เศษ

         สำหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น เริ่มเป็นโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 และได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 จำนวน 15 ล้านบาท สำนักงานโครงการจัดตั้งครั้งแรกให้อยู่ที่วิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิไปพลางก่อน ต่อมาเมื่อได้เริ่มสร้างมหาวิทยาลัยแล้วจึงได้ย้ายมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541 นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยเหลืออื่นๆ อีก อาทิ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลบริจาคเงิน จำนวน 1 ล้านบาท มูลนิธิการศึกษาภูเขียวบริจาคเงิน จำนวน 5 แสนบาท และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ได้ช่วยก่อสร้างถนนลูกรังยาว 12 กิโลเมตรเศษ ต่อมาปี พ.ศ. 2541    และ พ.ศ. 2542 โครงการจัดตั้งได้รับงบประมาณอีก จำนวน 3 ล้านบาท และ จำนวน 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2542 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 10 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณ จำนวน 2.4 ล้านบาทและในปี พ.ศ. 2544 จึงได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น เป็นเงิน จำนวน 72 ล้านบาท ในที่สุดจึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยอธิการบดีคนแรก คือรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ  เจริญวัย (พ.ศ. 2545 – 2547) ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” สถาบันราชภัฏชัยภูมิ จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วย   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย เป็นอธิการบดีระหว่างปี พ.ศ.2548–2552 ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ เป็นอธิการบดีระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 493/2560 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

         ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561