ประวัติกองนโยบายและแผน

การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ในช่วงปี พ.ศ. 2549–2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย
ละแมนชัย เป็นอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภธัชวุฒิ ตู้พจ (พ.ศ. 2549–2551) ดร.สมภารธัชกร ศิโลศรีชัย (พ.ศ. 2551–2552) เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โครงสร้างภายในกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย
งานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบราชการ มีบุคลากรสายวิชาการ 4 คน สายสนับสนุน 3 คน ช่วงปี พ.ศ. 2552–2556 ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์เกษสุวรรณ เป็นอธิการบดี ดร.วัชรยุทธ บุญมา (พ.ศ. 2552–2554) ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี (พ.ศ.2554–2556) เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โดยโครงสร้างการบริหารงานภายในมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบราชการ งานงบประมาณ งานสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ มีบุคลากรสายวิชาการ 1 คน สายสนับสนุน 7 คนช่วงปี พ.ศ. 2556–2559 เป็นการดำเนินงานภายใต้ตำแหน่งรักษาการอธิการบดี จำนวน 6 คน คราวละ 6 เดือน มีนายรังสรรค์ พรมเดื่อ (พ.ศ. 2556–2558) นางเกษราพร นาคคำ (พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน) เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ระดับงานในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ให้กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์งบประมาณ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบราชการ งานบริหารจัดการและสารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุน 8 คน ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มกราคมพ.ศ. 2560โดยมี นางเกษราพร นาคคำ เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 493/2560 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นางเกษราพร นาคคำ เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ระดับงานในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2561 ให้กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษางานออกแบบและก่อสร้าง บุคลากร สายสนับสนุน จำนวน 16 คน