บุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากร กองนโยบายและแผน
(อยู่กำลังปรับปรุง เนื้อหา..)

นาง เกศราพร นาคคำ
นางเกษราพร นาคคำ
ผู้อำนวยการกองนโยบายเเละแผน

งานบริหารทั่วไป

               รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกองนโยบายและแผน โดยดำเนินเกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการภายใน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของกองนโยบายและแผน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย. Tel. 044-815111 ต่อ 6601  [Link รายละเอียดงาน]

นางสาวอารีจิต สาแก้ว
นางสาวอารีจิต สาแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางศุภรดา แสนยาโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

               รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว รายปี  ติดตามประเมินผล รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี สนับสนุนภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย Tel. 044-815111 ต่อ 6508  [Link รายละเอียดงาน]

นางมยุรี ม่วงเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นายกีฬา หนูยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณัฐธชัย ดำรงพันธ์
นักวิชาการศึกษา

งานวิเคราะห์งบประมาณ

                รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการจัดทำเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  Tel. 044-815111 ต่อ 6501 [Link รายละเอียดงาน]

นางสาวจิรารัตน์ ปุราทะกา
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ
นางชนัญชิดา ซองผม
นางชนัญชิดา ซองผม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
นายธนากร แสงกุดเลาะการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

                  รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ รายงานผลการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย Tel. 044-815111 ต่อ 6600  [Link รายละเอียดงาน]

นางอรประภา เจริญวัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวยุวเรศ สามารถกิจ
นักวิชาการศึกษา
ดร.สามารถ สินทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานออกแบบและการก่อสร้าง

มีหน้าที่ออกแบบ ปรับปรุง  ควบคุม งานก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้าง  เพื่อให้อาคารและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ใช้สอยและสภาพที่เหมาะสมแก่การศึกษาอยู่เสมอ  และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานอาคารต่างๆ ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่ความถูกต้องรวดเร็วตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ Tel. 044-815111 ต่อ 6101 [Link รายละเอียดงาน]

นายฉลอง ปะลาชิตัง
วิศวกรโยธา
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

วิศวกรโยธา
 
  • 418จำนวนการเข้าชม: