กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 167 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทร 044851111 ต่อ 6608

plan_cpru@hotmail.com
https://www.facebook.com/plan.cpru