งานออกแบบและการก่อสร้าง

      ปิดความเห็น บน งานออกแบบและการก่อสร้าง

แผนกออกแบบและควบคุมงาน มีหน้าที่ออกแบบ ปรับปรุง  ควบคุม งานก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้าง  เพื่อให้อาคารและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ใช้สอยและสภาพที่เหมาะสมแก่การศึกษาอยู่เสมอ  และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานอาคารต่างๆ ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่ความถูกต้องรวดเร็วตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รายละเอียดของภาระงานมีดังต่อไปนี้

โทร 044-815111 ต่อ 6101

https://www.facebook.com/con.cpru
  • งานออกแบบเขียนแบบและประเมินราคา งานเขียนแบบและงานประมาณราคา แผนกออกแบบฯ ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการ  ออกแบบ เขียนแบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  รวมทั้งงบประมาณของผู้ใช้งาน  การจัดทำราคากลางโดยอิงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ 
  • งานควบคุมงาน   แผนกได้จัดทำกระบวนการในการควบคุมและบริหารงาน  ก่อสร้าง การติดตั้งให้เป็นไปตามรายการและข้อกำหนด  รวมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้การ บริหารงานก่อสร้างเป็นตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง  การให้คำปรึกษา เรื่องการจัดทำแผนงานประจำปี แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ