งานวิเคราะห์งบประมาณ

      ปิดความเห็น บน งานวิเคราะห์งบประมาณ

1. กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน  
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการจัดทำเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
      1) ประสานงานและจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีในส่วนของคณะ/หน่วยงาน และสรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย
      2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้วิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
      3) วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัย
      4) จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงคำของบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      5) จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงคำของบประมาณแผ่นดินต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีในงบต่าง ๆ ดังนี้ 
              –  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 
              –  งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนการวิจัย) 
              –   งบรายจ่ายอื่น ๆ
      6) จัดทำเอกสารแผนการใช้งบประมาณแผ่นดิน
      7) บันทึกข้อมูลการจัดทำระบบวางแผนงบประมาณแผ่นดินประจำปี ในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ
      8) ประสาน/วิเคราะห์ จัดทำกรอบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน-ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดินสรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย
      9) วิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณของสถาบัน เพื่อการแก้ไข และ
เสนอแนวทางการใช้เงินให้ถูกต้องตรงเป้าหมายมากที่สุด
      10) โอนเปลี่ยนแปลง/ปรับเพิ่ม – ลด งบประมาณแผ่นดินในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย
      11) สรุปเงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อนสิ้นปีงบประมาณเพื่อโอนไปเป็นค่าสาธารณูปโภค
      12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายได้    
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการจัดทำเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายได้ให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
      1) ประสานงานและจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะ/หน่วยงาน และสรุปรวมประมาณการรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ทั้งสถาบัน ดังนี้
         (1.1) รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
               – ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสบทบ
               – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               – ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
               – ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – สหะพาณิชย์
               – ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
               – วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
               – บัณฑิตวิทยาลัย
         (1.2) รายรับจากสิทธิประโยชน์
               – โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค
               – โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               – ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ำ
               – รายได้อื่นๆ
      2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูล เบื้องต้น
      3) วิเคราะห์การประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานต่างๆ
      4) วิเคราะห์การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขและ เสนอแนวทางการใช้เงินรายได้ที่ถูกต้องและเหมาะสม
      5) ประสาน/วิเคราะห์ จัดทำกรอบลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของเงินงบประมาณเงินรายได้สรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย
      6) จัดทำเอกสารแผนการใช้เงินนอกงบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
      7) วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัย เพื่อการแก้ไข และเสนอแนวทางการใช้เงินให้ถูกต้องตามเป้าหมายมากที่สุด
      8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มงานจัดทำค่าใช้จ่ายผลต่อผลิต
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนดรวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
      1) จัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตสำหรับทุกผลผลิต คือ ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงบประมาณกำหนด
      2) รายงานผลการคำนวณค่าใช้จ่ายตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด
      3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โทร 044-815111 ต่อ 6608
E-mail : plan_cpru@hotmail.com
https://www.facebook.com/plan.cpru