งานประกันคุณภาพการศึกษา

      ปิดความเห็น บน งานประกันคุณภาพการศึกษา
  1. ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา : มีภารกิจที่รับผิดชอบ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นหลักการของการให้มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ และปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการดำเนินงานที่สังคมหรือหน่วยงานภายนอกสามารถเข้าไปตรวจสอบได้
  2. ภารกิจวางแผนพัฒนาและภารกิจเฉพาะภารกิจนโยบาย : มีภารกิจที่รับผิดชอบในการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้มีการสร้างกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกอย่างกว้างขวาง และเป็นการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะให้มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินผล ระบบการประกันคุณภาพการศีกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นทั้งในระดับหลักสูตร/คณะวิชา และหน่วยงาน
  3. ภารกิจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล : มีภารกิจที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า และระดับสถาบัน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx และ AUN-QA ดำเนินงานด้าน University Rankings

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้ง ณ อาคารเรียนรวม 9 ชั้น สำนักงานอยู่ชั้นที่ 6 
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับรองการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร 044-815111 ต่อ 6600http://qa.cpru.ac.th
E-mail : qa_cpru@hotmail.com
https://www.facebook.com/qa.cpru