งานนโยบายและแผน

      ปิดความเห็น บน งานนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว รายปี  ติดตามประเมินผล รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี สนับสนุนภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
    1) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายอุดมศึกษาไทย
    2) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
    3) วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน/ปัญหาของมหาวิทยาลัย
    4) วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี
    5) จัดทำแผนการพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัย
    6) วิเคราะห์ ประสาน การจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
    7) วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี
    8) ศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนา สถาบันในระยะยาว
    9) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน ภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย
    10) วิเคราะห์แผน/โครงการของมหาวิทยาลัย
    11) ประสานด้านการวางแผนกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ
    12) ประสานงานด้านการวางแผนภายในมหาวิทยาลัย
    13) รายงานผล/แผนปฏิบัติงาน จากคณะ/หน่วยงาน
    14) ติดตามและรายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์/การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีทุกประเภท
    15) ติดตามประเมินผลโครงการเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
    16) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นในด้านพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา
    17) จัดทำ/ทบทวนโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย
    18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งาน วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
การจัดทำ ติดตาม และรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

    1) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี 
    2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    3) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
    4) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    5) จัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางมยุรี  ม่วงเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจิรารัตน์  ปุราทะกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายธนากร  แสงกุดเลาะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายณัฐธชัย ดำรงพันธ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ