บุคลากร

avatar
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

งานงบประมาณ

avatar

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

avatar

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

avatar

plan

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานงบนโยบายและแผน

avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างาน นโยบายและแผน

avatar

plan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

avatar

plan

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

avatar

plan

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานงบบริหารงานทั่วไป

avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

avatar

plan

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานออกแบบและก่อสร้าง

avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างาน งานออกแบบและก่อสร้าง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
avatar

plan

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

avatar

plan

ช่างเทคนิค

avatar

plan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานประกันคุณภาพ

avatar

plan

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

avatar

plan

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

avatar

plan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์