บุคลากร

นางเกษราพร นาคคำ

avatarรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
avatar

นายกีฬา หนูยศ

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

หัวหน้างานนโยบายและแผน
avatar

นางสาวอารีย์จิต สาแก้ว

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

นางสาวจิรารัตน์ ปุราทะกา

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
avatar

plan

ตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน