ทำเนียบผู้อำนวยการกอง

  1. ดร.จีระ งอกศิลป์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภธัชวุฒิ ตู้พจ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภารธัชกร ศิโลศรีชัย
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์
  5. ดร.อัญชลี ชัยศรี
  6. ดร.วัชรยุทธ บุญมา
  7. ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี
  8. นายรังสรรค์ พรมเดื่อ
  9. นางเกษราพร นาคคำ