ติดต่อสอบถาม

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
167 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 
โทร 044851111 ต่อ 6608