ประชาสัมพันธ์

Learn more

ปรัชญา

ประสานนโยบาย กระจายสู่การปฏิบัติ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองแผนงานเป็นศูนย์เครือข่ายสารสนเทศทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ

กองแผนงานมีพันธกิจในการประสานนโยบายด้านต่างๆ อันประกอบด้วย การวางแผน การงบประมาณ วิจัยสถาบัน ข้อมูลสารสนเทศและงาน ก.พ.ร.

โครงสร้างบุคลากร

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บริการข้อมูล

กองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Download Center

เอกสารเผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าการผลิตบัณฑิต