การประชุมมอบนโยบายเเละเเนวทางในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อการพัฒณาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ ๑๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม
ร่วมกับ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง
เเละ ผู้รับผิดชอบ
ณ ห้องประชุม ชั้นที่ ๖ อาคารเรียนรวม ๙ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

   1.พื้นที่เป้าหมายตามโมเดล ABC-6D ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 อำเภอ 21 ตำบล 36 หมู่บ้าน สอดคล้องกับพื้นที่การดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )
   2. โครงการร่วมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มีการกำหนดผลผลิต (OUTPTU) ผลลัพธ์ (OUTCOME) กลางที่ใช้ร่วมกันของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏไว้เเล้ว
   3. การดำเนินงานให้เป็นลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์ / ข้ามคณะ
   4. ให้หัวหน้าโครงการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทุกเดือน (เชิงประจักษ์)
   5. ให้มีคณะกรรมการกำกับเเละติดตาม พร้อมทั้งลงพื้นที่การดำเนินโครงการ เเละให้รายงานผลการกำกับเเละติดตามทุกเดือน (เชิงประจักษ์)
   6. โครงการที่ดำเนินการควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดำเนินโครงการ กรณีเป็นโครงการของนักศึกษา (จำนวน 3 โครงการ) ที่ดำเนินการนั้นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำเเนะนำ โดยให้นักศึกษาดำเนินโครงการด้วยตนเอง
   7. ให้หัวหน้าโครงการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมในโครงการ (ต้นฉบับ) หากมีการปรับรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ ให้ส่งข้อมูลมายังกองนโยบายเเละแผนโดยด่วน เพื่อบันทึกข้อมูลโครงกการในระบบติดตามเเละประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ
   8. ให้สถาบันวิจัยเเละพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ต่อมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการประสานงานกับกองนโยบายเเละเเผนในการรายงานผลต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม, สำนักงบประมาณเเละสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สนง.ทปอ.อรภ.) ตามลำดับ
  9. การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
– งบประมาณแผ่นกิน ให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณถึงกองนโยบายเเละแผน (ตัดแผน) ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *