รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

 

๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑) ปฏิรูปเพื่อพัฒนาองค์กร (Reform & Repositioning) ๒) สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) ๓) สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
๔) ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (
Quality of Life & Sustainability) ทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๓ เป้าประสงค์ ๑๙ กลยุทธ์และมีตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔๖ ตัวชี้วัด และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ มีโครงการ จำนวน ๑๕๔ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิบรรจุตามแผนยุทธศาสตร์ฯโดยผลการดำเนินงานในรอบ  ๙ เดือน สรุปได้ ดังนี้

๑.๑ ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ รอบ ๙ เดือนพบว่าบรรลุเป้าหมาย ๑๓ ตัวชี้วัด จากทั้งหมด ๔๖ ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ๓๓ ตัวชี้วัด            คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๔ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถประเมินผลได้ รายละเอียดผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

 

๑.๒  ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากทั้งหมด ๑๕๔ โครงการ พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๐
ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๓ ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๗ รายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *