การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ วันที่ 2

Read more

ประชุมคณะกรรมการ คัดกรองกิจกรรมการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2563

โครงการ 14 ดังนี้

Read more

สรุปประเด็น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563”

สรุปประเด็น โครงการป

Read more