อำนาจหน้าที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

rajabhat-university-act-be-2547

คำสั่งมอบหมายงาน / ภาระกิจหน่วยงาน

03