Untitled Document


ปรัชญา

ประสานนโยบาย  กระจายสู่การปฏิบัติ  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองแผนงานเป็นศูนย์เครือข่ายสารสนเทศทุกด้าน  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ

กองแผนงานมีพันธกิจในการประสานนโยบายด้านต่างๆ  อันประกอบด้วย การวางแผน  การงบประมาณ  วิจัยสถาบัน  ข้อมูลสารสนเทศและงาน ก.พ.ร.