Untitled Document


ปรัชญา

ประสานนโยบาย  กระจายสู่การปฏิบัติ  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
กองแผนงานเป็นศูนย์เครือข่ายสารสนเทศทุกด้าน  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
พันธกิจ
กองแผนงานมีพันธกิจในการประสานนโยบายด้านต่างๆ  อันประกอบด้วย
การวางแผน  การงบประมาณ  วิจัยสถาบัน  ข้อมูลสารสนเทศและงาน ก.พ.ร.


อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น M 167  หมู่ 2 ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000  โทร. 044-815111 ต่อ 104 Fax 044-815130 plan_cpru@hotmail.com

 
หน้านี้ประมวลผล 0.011833190917969 วินาที