ประชาสัมพันธ์

ปรัชญา

ประสานนโยบาย กระจายสู่การปฏิบัติ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองแผนงานเป็นศูนย์เครือข่ายสารสนเทศทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ

กองแผนงานมีพันธกิจในการประสานนโยบายด้านต่างๆ อันประกอบด้วย การวางแผน การงบประมาณ วิจัยสถาบัน ข้อมูลสารสนเทศและงาน ก.พ.ร.

โครงสร้างบุคลากร

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บริการข้อมูล

กองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Download Center

เอกสารเผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลด แบบฟร์อม

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ

Our partner

Take charge of your health today with our specially designed health packages