9. โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาฯ

Share Buttons

KPI
1.รูปแบบนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กด้านต่าง ๆ
2.โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น
4. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึ้น


โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการและมีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้
(๑) อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
(๒) อาจารย์ ดร.เพียงแข ภูผายาง
(๓) อาจารย์ ดร.นฤมล ภูสิงห์
(๔) อาจารย์วิราวรรณ พุทธมาตย์
(๕) อาจารย์วิโรจน์ อภินันท์ธนากร
(๖) อาจารย์ ดร.อรอนุตร ธรรมจักร
(๗) อาจารย์นิธิพงษ์โยธชัย
(8) อาจารย์วิราวรรณ พุทธมาตย์
(9) อาจารย์อัจฉราสมแวง
(10) อาจารย์ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข
(11) อาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม

Download โครงการโรงเรียนขนาดเล็กฯ