8.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

Share Buttons

KPI

  1. โรงเรียนในท้องถิ่นมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 20 โรงเรียนมีจำนวนโครงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนปฐมวัยอย่างน้อย 5 โครงการ
  2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้สอบมีผลการทดสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  3. นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการมีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑)อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  สุพันดี

(๒) อาจารย์ ดร.เพียงแข  ภูผายาง

(๓) อาจารย์ ดร.นฤมล ภูสิงห์

(๔) อาจารย์วิราวรรณ  พุทธมาตย์

(๕) อาจารย์วิโรจน์ อภินันท์ธนากร

(๖) อาจารย์ ดร.อรอนุตร  ธรรมจักร

(๗)อาจารย์นิธิพงษ์โยธชัย

(8) อาจารย์วิราวรรณ พุทธมาตย์

(9) อาจารย์อัจฉราสมแวง

(10) อาจารย์ทนงศักดิ์  ทองศรีสุข

(11) อาจารย์พรทิพย์  เกิดถาวร

โครงการโรงเรียนขนาดเล็กฯ

นำเสนอ โครงการ 18 มี.ค. 62