7.โครงการฝายมีชีวิต

Share Buttons


KPI

1. ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 2,000 คน ได้รับการส่งเสริมในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ฝายมีชีวิตและได้รูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมของหมู่บ้านเหมาะสมกับพื้นที่
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมไปถึงสามารถต่อยอดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา ร้อยละ 80
3. หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งสามารถนำไปสู่การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่มีความเหมาะสม โดยการนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานกันได้เหมาะสมกับพื้นที่ร้อยละ 80


โครงการฝายมีชีวิตกำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการมีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑) อาจารย์ ดร.สิริศักดิ์  อาจวิชัย

(๒) อาจารย์ ดร.ตะวัน  จำปาโพธิ์

(๓)อาจารย์วราวุฒิ  มหามิตร

(๔) อาจารย์นฤดม  ปิ่นทอง

(๕) อาจารย์ภาณุวัฒน์  ปากชำนิ

(๖) อาจารย์วรเชษฐ์  แสงสีดา

(๗) นายเลิศฤทธิ์  ตั้งชูวงษ์

(8) อาจารย์สุพัตราบุตรเสรีชัย

(9) อาจารย์วิภารัตน์นิสาภัย

(10) อาจารย์รัชวุธสุทธิ

(11) อาจารย์อินทุราภรณ์มงคลขจรกิตติ

(12) อาจารย์ธานีถังทอง

(13) อาจารย์โชติกาสิงหาเทพ

(14) อาจารย์ธนิกานต์ศรีจันทร์

(15) อาจารย์เสาวนีย์จันทสังข์

(16) อาจารย์ปุญญาพรพูลบวรรักษ์

(17) นายณัฐวุฒิทองหล่อ

(18) นายสิทธิพงษ์  สุขบัว

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม

สื่อนำเสนอโครงการฝายมีชีวิต