6.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน

Share Buttons

KPI
1. ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ได้รับการส่งเสริมในการบริหารจัดการขยะให้กับประชาชน และได้รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน เหมาะสมกับพื้นที่
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมไปถึงสามารถต่อยอดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา ร้อยละ 80
3. หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการมีจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำไปสู่การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการขยะที่มีความเหมาะสม โดยการนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานกันได้เหมาะสมกับพื้นที่ร้อยละ 80

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน กำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพวิจัยและบริการวิชาการมีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชายเพ็ชรตรา

(๒) อาจารย์ ดร.ตะวัน  จำปาโพธิ์

(๓) อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา  ตรีเพชร

(๔) อาจารย์กุลวดีคตชนะเลขา

(๕) อาจารย์ปุญญาพร  พูลบวรรักษ์

(๖)อาจารย์วรเชษฐ์  แสงสีดา

(๗)อาจารย์ ดร.รุ่งตะวัน  วิวัฒนาศิริกุล

(๘) อาจารย์รัชวุธ  สุทธิ

(๙)อาจารย์จักรี  วิชัยระหัด

(๑๐) อาจารย์สุพัตรา บุตรเสรีชัย

(๑๑) อาจารย์นฤดม  ปิ่นทอง

(๑๒) อาจารย์ ดร.สิริศักดิ์  อาจวิชัย

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม

สื่อนำเสนอโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน