5.โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

Share Buttons

KPI
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา
2.ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20


โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษกำกับดูแลโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพมีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑)อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  สุพันดี

(2) อาจารย์ ดร.เพียงแข  ภูผายาง

(3) อาจารย์นิธิพงษ์โยธชัย

(4) อาจารย์พชรอุตมะพันธุ์

(5) อาจารย์เกษกนก  วรรณวัลย์

(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย

(7) อาจารย์วิโรจน์ อภินันท์ธนากร

(8) อาจารย์ ดร.อรอนุตร  ธรรมจักร

(9) นายภัครพล อาจอาษา

Download คำสั่ง

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม

สื่อนำเสนอโครงการพัฒนาภาษาอุังกฤษ-คณะครุศาสตร์-18มีค62 (1)