2.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน

Share Buttons

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
  3. เพื่อพัฒนาศูนย์อบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกรทางด้านการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน รวมถึงสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และหลักการผลิตอาหารที่ดี (GMP)

 

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน กำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการมีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์

(๒)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์กางการ

(๓)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  วุฒิโส

(๔) อาจารย์หทัยกาญจน์ทองศรีสุข

(๕) อาจารย์รจนา  เมืองแสน

(๖)อาจารย์ ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา

(๗)อาจารย์ ดร.อุมาวดีเดชธำรงค์

(๘)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม

(๙)อาจารย์ ดร.คัทลียา  นาวิเศษ

(๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐรัมภาพร  ธนปิยวัฒน์

(๑๑)อาจารย์บุปผา  แก่นชัยภูมิ

(๑๒) อาจารย์ศศิรินทร์กระสินธุ์หอม

(๑๓) อาจารย์เยี่ยม คงเรืองราช

(๑๔)อาจารย์ ดร.อรอนุตร  ธรรมจักร

(๑5) อาจารย์ ดร.สิริศักดิ์  อาจวิชัย

(๑6)อาจารย์สิขรินทร์  ก้อนในเมือง

(17) อาจารย์กาญจนา  สุขบัว

(18) อาจารย์ดุษฎีพร  หิรัญ

(19) อาจารย์ ดร.ดวงใจ  วิชัย

(20) อาจารย์ปาริชาติ  สัตย์ญารักษ์

(21) อาจารย์สุวิตรา  สร้างนา

(22) อาจารย์กรุณา  จันทุม

(23) นายภัครพล  อาจอาษา

Download คำสั่ง

Download โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน

Download รายละเอียดงบประมาณ แก้ปัญหาความยากจน

Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม