4.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการฯ

Share Buttons

KPI
1. การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
2. โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียน และคิดวิเคราะห์ไปใช้ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน
3. โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการอ่านเขียน และคิดวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน
4. ครูได้รับการพัฒนาให้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน
5. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานระดับเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน


โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไขปัญหา การอ่านเขียนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการมีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย

(๒) อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  สุพันดี

(๓) อาจารย์ ดร.เพียงแข ภูผายาง

(๔)อาจารย์ ดร.นฤมลภูสิงห์

(๕) อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  รักษาพวก

(๖) อาจารย์ ดร.รัชกร ประสีระเตสัง

(๗) อาจารย์วิโรจน์ อภินันท์ธนากร

(๘) อาจารย์ ดร.อรอนุตร  ธรรมจักร

(๙) นายภัครพลอาจอาษา

Download คำสั่ง

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม

สื่อนำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน