Share Buttons

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ทีมวิทยากร มทบ.21 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์
18 มิถุนายน 2562 ณ วัดม่วง บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีการจัดกิจกรรม 7 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. สร้างเครือข่ายศาสตร์พระราชา
2. จัดอบรมความรู้กฎหมายในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างวินัยการจราจร
3. จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน
4. ปลูกฝังการรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
6. ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ดำเนินโครงการโดย คณะรัฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *