Share Buttons

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC-6D

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางของรัฐบาลและพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด ด้วยแนวทางสานพลังประชารัฐ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน ทั้งพลังทางองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ พลังสนับสนุนจากภาคเอกชน และพลังของคนในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน และชุมชน ขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ   ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการเป็นที่พึ่งพิงของทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมายรวม 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล ซึ่งจะได้นำมาเป็นต้นแบบตอบสนองนโยบายการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านอาชีพ(Occupation) ด้านสุขภาพ(Health) ด้านสิ่งแวดล้อม(Environment) ด้านสังคม(Social) ด้านการศึกษา(Education) และด้านวัฒนธรรม (Culture)  ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักวิชาต่าง ๆ สู่ชุมชน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ระบบการทำงาน เทคโนโลยี ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงาน ตลอดจนมีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเครือข่ายอื่นๆ โดยมีบุคลากร อาจารย์ นักศึกษากระจายอยู่ในทุกพื้นที่เป้าหมาย

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ก็จะทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ งบประมาณ และถ่ายทอดประสบการณ์และนวัตกรรมการพัฒนา จากนั้นจึงร่วมกับเครือข่าย ชุมชน จัดแผนงาน ชุดข้อมูลและคู่มือการดำเนินงาน พร้อมมีการติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงโครงการที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *