การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Share Buttons

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

1 ประเด็นที่เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Opportunities: O)

1)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มีพระราโชบายให้ มรภ.พัฒนาท้องถิ่น

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20ปี

3)รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ

4)ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน


2 ประเด็นที่เป็นภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Threats : T)

1)สังคมขาดความเชื่อถือขาดศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย

2)ฐานข้อมูลจังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน

3)ค่านิยมการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนักเรียนในพื้นที่

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน


3 ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Strengths : S)

1)เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในพื้นที่

2) มีหลักสูตรระยะยาวและสั้นที่ตอบสนองท้องถิ่น

3)มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเอื้อต่อการพัฒนางานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมและมีบุคลากรอยู่ในวัยสร้างสรรค์พร้อมพัฒนางาน


4 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Weaknesses: W)

1) มีการพัฒนาท้องถิ่น ไม่เป็นแบบมุ่งเป้า มีความกระจัดกระจาย ไม่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง

2) ไม่ได้จัดทำ Baseline big dataท้องถิ่น

3) ระบบบริหารจัดการไม่บูรณาการ ขาดประสิทธิภาพ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *