ปฏิทินการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Share Buttons

ปฏิทินการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาพรวม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไขปัญหา การอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์ของนักเรียน
โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start U1)
โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน
โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี  ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โครงการฝายมีชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *