Share Buttons

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ. 0569.01(2).02/ว23 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 3 พ.ค. 62
จึงขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลภายในวันที่ 13 พ.ค. 62 ก่อนเวลา 13.00
Email : plan_cpru@hotmail.com

Download แบบรายงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 13 โครงการ

Download
ข้อมูลรายงานกลุ่มราชภัฏภาคอิสาน 22 ก.พ. 62 (กลุ่ม ภาคอิสาน มรภ.ชย.)

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ ผู้ประสาน เบอร์โทรศัพท์
โครงการร่วมกลุ่มราชภัฏ 5 โครงการ
1. โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล ดร. อัญชลี ชัยศรี 08155250xx
2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน ผศ.ดร. สำเริง ไกยวงค์  08958009xx
3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย
แก้วโพนงาม
08662071xx
4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. เพียงแข ภูผายาง 09102038xx
5. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ดร. เทิดศักดิ์ สุพันดี  08777690xx
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย 8 โครงการ
6. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อ. วรเชษฐ์ แสงสีดา  06290545xx
7. โครงการฝายมีชีวิต ดร. ศิริศักดิ์ อาจวิชัย  08722078xx
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ดร. อรอนุตร ธรรมจักร  08126526xx
9. โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. นฤมล ภูสิงห์ 08197442xx
10. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ดร. รัศมีเพ็ญ  นาครินทร์  08835773xx
11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ อ. วิโรจน์ อภินันท์ธนากร/  นายภัครพล อาจอาษา  08197725xx
/09183241xx
12. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ดร. อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง/นางเกษราพร นาคคำ  08154558xx
/09733472xx
13. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ ผศ. ดร.สุนันท์ สีพาย/ดร. คัทลียา นาวิเศษ 08106448xx
/08994582xx
รวม 13 โครงการ
.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *