Share Buttons

โครงการดำเนินการร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง จำนวน  5  โครงการ
1. โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล
การยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการในชุมชนที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ มาตรฐานที่สังคมยอมรับและสามารถแข่งขันได้ และสามารถยกระดับให้ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ บนพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 50

 1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ บทบาทหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือการพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับพันธกิจของหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่นโดยการน้อมนำหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ ความเดือดร้อน และความยากจนของประชาชน การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพยกระดับรายได้ของครัวเรือนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและประชาชนมีรายได้ที่สูงกว่าเกณฑ์ความยากจน ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 ครัวเรือน ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 503. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างพลเมืองที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายคือคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 504. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไขปัญหา การอ่านเขียนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12 พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 50
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ซึ่งมีเป้าหมายในการจบการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพครู เป็นนักศึกษากลุ่มเป้าหมายแรก ๆ ที่จะต้องตระหนักและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 50

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน  8  โครงการ

 1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระบบนิเวศธรรมชาติ การดำเนินการกิจกรรมโครงการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ ด้วยการสร้างจิตสำนึกแก่มนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ทั้งในบ้านเรือนของตัวเอง และภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สถานที่ทำงาน หรือที่สาธารณะอื่น ๆ ให้รู้จักทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่มักง่ายทิ้งขยะเกลื่อนกลาด สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4  ชุมชน  ต.ห้วยต้อน อำเภอเมือง ต.ห้วยยาง อำเภอคอนสาร ต.ช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ต.เจียงทอง อำเภอภักดีชุมพล  จำนวน 1,000 คน ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 50
 2. โครงการฝายมีชีวิต เป็นการสร้างความชุ่มชื้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร คืนความอุดมสมบูรณ์ และทำให้เกิดความหลากหลายด้านชีวภาพแก่สังคมของพืชและสัตว์ ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน การสร้างฝายมีชีวิต หัวใจสำคัญ คือองค์ความรู้ทางธรรมชาติ ที่จะต้องเข้าใจดิน เข้าใจน้ำ และเข้าใจป่า ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติที่ช่วยพยุง หรือสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ “เข้าใจธรรมชาติ และเห็นใจระบบนิเวศ” ไม่นำสิ่งแปลกปลอมมาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก ตะปู แต่จะใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ทราย เชือก เหล่านี้เป็นส่วนหลักในการสร้างฝายให้มีชีวิต แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ จิตวิญญาณของชาวบ้าน หรือชุมชนที่จะต้องให้กับฝายมีชีวิต คือความผูกพันต่อฝายน้ำแห่งนี้ การดำเนินการกิจกรรมโครงการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ โดยการร่วมแรง ร่วมใจ ในการก่อสร้างของคนในชุมชนเอง ที่จะต้องมองเห็นประโยชน์จากการเกิดขึ้นของฝายน้ำ เข้าใจวัตถุประสงค์ และปลายทางในการร่วมกัน ที่ต้องมีชีวิตผูกพัน เอื้ออาทรกับฝายน้ำแห่งชีวิตนี้ จนเกิดระบบการเกื้อกูล พึ่งพาอย่างไม่สิ้นสุดบนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 ตำบล จำนวน ๒,๐๐๐ คน ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 50

 

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินการได้มีการดำเนินกิจกรรมโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning (PBL) การจัดการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning Communities : PLC) ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล เป็นโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 40 โรงเรียน ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 50
 2. โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการคำนวณ ภาษาต่างประเทศ และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ต่ำ การดำเนินการโดยสร้างกระบวนการในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและมีความทันสมัย ลดปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียน ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล เป็นโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20 โรงเรียนโดยได้ผลผลิตการพัฒนาครู ไม่ต่ำกว่า 100 คน นักเรียน 200 คน ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 50

  5. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) เป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในการฝึกประสบการณ์ชีวิตโดยตรงได้ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต โดยนำเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีมากมาย ทั้งสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ผลภัณฑ์ OTOP เช่น หม่ำชัยภูมิ ผ้าไหมบ้านเขว้ามะม่วงแช่อิ่ม  ปลาร้าทรงเครื่อง กล้วยกวน  ข้าวซ้อมมือ  ไข่เค็ม ดอกไม้ประดิษฐ์  ผ้าขิด  เสื้อผ้าบุรุษและสตรี ส้มโอ  สับปะรด ฯลฯ ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนสร้างรายได้แก่ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและผู้สนใจ พัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในเขตพื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์, ภักดีชุมพล, คอนสาร และอำเภอเมือง ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 506. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร การปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำงานบนเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับบริการนักศึกษา สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับวิธีการทำงาน การเรียนรู้ และวิถีชีวิตในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาฐานข้อมูลและ Application ที่จะให้บริการสนเทศท้องถิ่น ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันตามยุทธศาสตร์ใหม่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น สารสนเทศการพัฒนาท้องถิ่น สารสนเทศด้านการผลิตและพัฒนาครู สารสนเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำ สารสนเทศการแก้ไขปัญหาความยากจน การดำเนินการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ7. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย การดำเนินงานเป็นพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร การส่งเสริมอาจารย์ประจำมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงองค์กร การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน และการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา

  8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ เป็นการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมของประชาชนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ด้านอาชีพ (Occupation) ด้านสุขภาพ(Health) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) ด้านการศึกษา (Education) และด้านวัฒนธรรม (Culture) (ABC-6D Chaiyaphum Model)

การดำเนินการโดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายของโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6DChaiyaphum Model) เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากองคมนตรี เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 37 แห่ง เป็นโครงการริเริ่มจากแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่แบบมุ่งเป้า กำหนดพื้นที่เป้าหมายอย่างชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม โดยการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนากับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและยั่งยืน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ที่มีความแตกต่างกัน คือ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพล และเพิ่มเติม 1 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่เป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้มีนโยบายแบบมุ่งเป้าที่จะพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่จะต้องพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้มีความเจริญสูงสุด หลังจากได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายภารกิจให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 3 ท่าน โดยให้แต่ละท่านรับผิดชอบกลุ่มพื้นที่ดังกล่าว ที่เรียกว่า “ผู้ว่าน้อย” ประจำโซน ในการพัฒนาท้องถิ่นตามโมเดล เริ่มจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างอำเภอเป้าหมายและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้กำหนดโครงการ ABC-6D (Area Based Collaboration Chaiyaphum Model) เพื่อร่วมมือในการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและองค์ความรู้ที่จะนำเอาความเชี่ยวชาญลงไปพัฒนาพื้นที่ ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในกิจกรรมกับส่วนราชการอื่นแต่อย่างใด ประเด็นนี้ องคมนตรีได้สอบถามถึงแนวทางในการดำเนินการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลนักเรียนกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

การลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่เรียกว่า D0 โดยดำเนินการจัดทำ Baseline data สามารถประมวลผลระหว่างดำเนินการโครงการได้ทันทีตลอดถึงการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการปี 2563 เป็นที่น่าสนใจขององคมนตรี เป็นอย่างมากและได้สอบถามคณะทำงานถึงรายละเอียดในการดำเนินงานจาก อาจารย์วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.คัทรียา นาวิเศษ หัวหน้าทีมจัดเก็บข้อมูลในภาคสนามการลงพื้นที่และระยะเวลาในการดำเนินการ

แนวทางในการดำเนินการปี 2563
ต่อยอดโครงการเดิม  (5 โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการร่วมเพิ่มใหม่  (3 โครงการ)

 1. โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด
 2. 2. โครงการคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 3. 3. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กโครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (6 โครงการ)
 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่น(ABC-6D)
 5. 2. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน
 6. 3. โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน
 7. 4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
 8. 5. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 9. 6. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย

 

ต่อมา ดร.นงลักษณ์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ได้บรรยายสรุปการออกตรวจติดตามงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และกล่าวสรุปโดยองคมนตรี กล่าวถึงพระราชดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสนพระทัยและห่วงใยเป็นอย่างมาก ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่น้อมนำพระราโชบายไปสู่การปฏิบัติ

จากนั้น พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งบรรยายและถ่ายทอดพระราโชบาย ณ อาคารโดมโรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอำเภอคอนสวรรค์ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิบรรยายสรุป โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับท้องถิ่น พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ในการพัฒนาพื้นที่โดยนำนวัตกรรมการกำจัดขยะจากพลาสติกสกัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะขามหวาน ของอำเภอภักดีชุมพล ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาชีพของอำเภอคอนสวรรค์ กิจกรรมกลุ่มอาชีพการทอผ้าไหม ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ของอำเภอเมืองชัยภูมิ และการนำเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจากการแต่งกายด้วยผ้าไทคอนสาร อำเภอคอนสาร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับชุมชนจะพัฒนาตามโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6DChaiyaphum Model) ในโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต  มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้าน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล (เดิม โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP) ตลอดจนการเชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติจากภาพและข้อมูลเชิงพื้นที่

องคมนตรีได้กล่าวพบปะกับประชาชน และนำเอาความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้ออกมาร่วมพัฒนาในหลายๆ ด้าน สุดท้ายองคมนตรีได้กล่าวขอบคุณ พี่ น้องประชาชน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่มาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

 

 

 

ภาพกิจกรรมการติดตาม

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่อำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพล คอนสวรรค์

และ อำเภอเมืองชัยภูมิ

ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ขอบคุณภาพ: ทีมงานถ่ายภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *