พิธี ปล่อยขบวนชัยภูมิจิตอาสา คนของพระราชา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 19 มีนาคม 2562

Share Buttons

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้เป็นประธานในพิธี ปล่อยขบวนชัยภูมิจิตอาสา คนของพระราชา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นท่ีแบบองค์รวม (ABC-6D) (Area – Based Community Collaboration Model) ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (ABC-6D) (Area – Based Community Collaboration Model) เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการทำข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ   อำเภอคอนสวรรค์   อำเภอคอนสาร   อำเภอภักดีชุมพล กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งขบวนชัยภูมิจิตอาสา คนของพระราชา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล ในอำเภอแรก คือ อำเภอคอนสวรรค์ และขยายการลงพื้นที่ ไปในอำเภออื่นๆ ตามลำดับ โดยารกลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานครั้งนี้ ใช้นักศึกษาจิตอาสา จำนวน 272 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 66 คน

ปฏิทินและผู้รับผิดชอบการลงพื้นที่ 

คำสังลงพื้นที่เก็บข้อมูล
คำสังลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

 การดำเนินงานสำรวจข้อมูลพื้นฐานภายใต้โมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ              (ABC-6D) แบ่งเป็น ๔ อำเภอ ดังนี้

๑. อำเภอคอนสวรรค์    ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๖๒

๒. อำเภอเมือง            ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๓. อำเภอคอนสาร       ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่   ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๔. อำเภอภักดีชุมพล    ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

อาจารย์ผู้ควบคุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา      ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ  ยิ่งรัมย์

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล     ๔. อาจารย์ ดร.อารีรัตน์  พัฒนชีวะมูล

๕. อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา  สุขเสริม                    ๖. อาจารย์ ดร.อธิษฐาน  ใชเรือง

๗. อาจารย์ ดร.ณัฐปราย์  ชัยสินคุณานนต์            ๘. อาจารย์ ดร.ศิรินันท์  ถนัดค้า

๙. อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์  สุธรรมดี              ๑๐. อาจารย์ ดร.พัชนี  จินชัย

๑๑. อาจารย์ ดร.สมพงษ์  เสนชัย                     ๑๒. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ชัยภักดี

๑๓. อาจารย์ ดร.คัทลียา  นาวิเศษ                     ๑๔. อาจารย์คุณัญญาฐ์  คงนาวัง

๑๕. อาจารย์อารีรัตน์  ภักดีศิริวงศ์                     ๑๖. อาจารย์สุภร  วรรณสิงห์

๑๗. อาจารย์วรกฤช  เดชาธนาพัฒน์                   ๑๘. อาจารย์สุนันทา  สุภพล

๑๙. อาจารย์ศันสนีย์ แอมประชา                      ๒๐. อาจารย์รัตนาภรณ์  สีดา

๒๑. อาจารย์ฤทธิชัย  ผานาค                          ๒๒. อาจารย์บุญส่ง  วรสิงห์

๒๓. อาจารย์ธรรมรัตน์  โพธิสุวรรณปัญญา            ๒๔. อาจารย์ธานี  ถังทอง

๒๕. อาจารย์ชูเกียรติ  ผลาผล                          ๒๖. อาจารย์เกศสุดา  โภคานิตย์

๒๗. อาจารย์จินตกานด์  สุธรรมดี                      ๒๘. อาจารย์ทะนงศักดิ์  ทองศรีสุข

๒๙. อาจารย์ ดร.อภิรักษ์  ชาญศึก                     ๓๐. อาจารย์อัจฉรา  สมแวง

๓๑. อาจารย์สุรสิทธิ์  ปาลสาร                         ๓๒. อาจารย์ปุ่น  ชมพูพระ

๓๓. อาจารย์นิธิพงษ์  โยธชัย                           ๓๔. อาจารย์อัจฉราภรณ์  เชื้อช้าง

๓๕. อาจารย์พรภัทรา  แสนเหล้า                      ๓๖. อาจารย์ยุวดี  สงวนพงษ์

๓๗. อาจารย์หทัยกาญจน์  ทอศรีสุข                   ๓๘. อาจารย์ธัญรัศม์  ภุชงค์ชัย

๓๙. อาจารย์กมลรัตน์  ทองสว่าง                      ๔๐. อาจารย์ณัฐปภัสญ์  นวลสีทอง

๔๑. อาจารย์สุภาพร  พลายระหาร                    ๔๒. อาจารย์ยธรณินทร์  คุณแขวน

๔๓. อาจารย์ณัฐพล  พลเทพ                           ๔๔. อาจารย์สุภาภัค  สิงห์เสนา

๔๕. อาจารย์อ้อยทิพย์  บัวจันทร์                      ๔๖. อาจารย์สิขรินทร์  ก้อนในเมือง

๔๗. อาจารย์ศิริวรรณ  จิรวัชรเดช                     ๔๘. อาจารย์จักรี  วิชัยระหัด

๔๙. อาจารย์ประภาศรี  ถนอมธรรม                   ๕๐. Ms.Ocampo Elmira  Magtoto

           เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

๑. นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์
๒. นายอรรถชัย  หงส์จุมพล
๓. นางสาวมุจรินทร์  กลิ่นเกสร
๔. นายสราวุฒิ  ทับทิมใส
๕. นายอภิสิทธิ์  ศิณิชาติ
๖. นางสาวภัทรชนันท์  ราณรงค์
๗. นางสาววรารณ์  เลิศขามป้อม
๘. ว่าที่ร้อยตรีทินกร  เสมอโชค
๙. นางสาวสุสจี  จันดาเขียว
๑๐. นายวาณิช  ฝาชัยภูมิ
๑๑. นางสาวจริยา  กองนาค
๑๒. นายวชากร  ศิริบุตร
๑๓. นายเมธี  ทะนสุข
๑๔. นางสาวประภาพรรณ  บัวทอง
๑๕. นางสาวตวงทิพย์  ขุนโนนเขวา
๑๖. นางสาวรัชดานันทร์  แก้วลี

นักศึกษา  

๑. นายธนากร  ฤทธิบูรณ์                              ๒. นายอธิวัฒน์  เยี่ยมชัยภูมิ

๓. นายชาญชัย  สร้างการนอก                         ๔. นางสาวอัญชลี  สาเสนา

๕. นางสาววิลานี  แก้วยางนอก                                  ๖. นางสาวนุชจรี  บุตรดี

๗. สาวสาวิตรี  เฟื่องสูงเนิน                             ๘. นางสาวอภิญญา  กอนไธสง

๙. นางสาวสุวิมล  บุญเฮ้า                              ๑๐. นางสาวประกายเดือน  สียางนอก

๑๑. นายทัศรินทร์  คณะแสวง                          ๑๒. นายนรินทร์ศักดิ์  นนท์สะเกตุ

๑๓. นายวรกฤษ  บุญทน                                         ๑๔. นายจอมพล  ไชยยงยืน

๑๕. นางสาวนัชชา  ขาวดี                              ๑๖. นางสาวสุกัญญา  โปยขุนทด

๑๗. นางสาวจิดาภา  พันธ์ชาติ                         ๑๘. นางสาวเวณิการ์  พูลชะนะ

๑๙. นางสาววณิชชา  ลาดจันทร์                                 ๒๐. นางสาวรัชฎา  พูลสำลี

๒๑. นางสาวธัญญารัตน์  จันคง                                  ๒๒. นายมานะชัย  คุณอุดม

๒๓. นางสาวกฤติมา  สียางนอก                                 ๒๔. นางสาวปาริชาติ  นนตรีนอก

๒๕. นายบริณภทร  โพธิ์ศรี                             ๒๖. นางสาวบุษราคัม  สืบสโท

๒๗. นางสาวบุญญิสา  เจริญใจ                         ๒๘. นางสาวกมลชญา  ม่วงชอด

๒๙. นางสาวอภัสรา  หงษ์วิลัย                         ๓๐. นายกฤษฎา  รักบุญ

๓๑. นายอภิสิทธิ์  เมากระมล                           ๓๒. นายธนพนธ์  แป้นตระกูล

๓๓. นายยุทธพงษ์  บุญงาม                             ๓๔. นางสาวประภาศรี  ปะมะโน

๓๕. นางสาวพิมพ์พรรณ  พากุล                                  ๓๖. นายกิตติพงษ์  พรสวัสดิ์

๓๗. นายภควิต  ภิรมย์ชม                              ๓๘. นายเกรียงเดช  จ๋าพิมาย

๓๙. นางสาววิสุดา  ชนะชัย                            ๔๐. นางสาวสุทธินี  รัจตานนท์

๔๑. นางสาวนุชนาฎ  ตวนชัยภูมิ                       ๔๒. นางสาวเสาวลักษณ์  ประจงเศษ

๔๓. นางสาววิภารัตน์  ปัญญาแจ้ง                     ๔๔. นางสาวนิตยา  อิ่มกลาง

๔๕. นางสาวนัฐณิชา  ยืนชีวิต                          ๔๖. นางสาวแสงเดือน  ดีวงศ์สาย

๔๗. นางสาวกาญจนวรรณ  โตน้ำ                      ๔๘. นางสาวรันธยา  สิงห์คำ

๔๙. นายทวีศักดิ์  ภาวร                                ๕๐. นางสาวชริศศา  เลิศขามป้อม

๕๑. นายอาริยะชล  ทะเจริญ                           ๕๒. นางสาวฐานิต  สาภัมธา

๕๓. นายเดชาวัฒน์  งามมี                              ๕๔. นางสาวณัฐกานต์  สระกลาง

๕๕. นางสาวปัฐมาพร  อินทร์ทอง                      ๕๖. นายชุติมันต์  เดชพลครั้ง

๕๗. นางสาวนารีรัตน์  ฝ่ายประสิทธิ์                   ๕๘. นางสาวกมลรัตน์  การเร็ว

๕๙. นางสาวรัถยา  งาคม                               ๖๐. นางสาวนิตยา  ศรีสุวรรณ

๖๑. นางสาวสาวิตรี  บู่ทองจันทร์                      ๖๒. นายนิฐิพงษ์  ปลูกจิตร

๖๓. นางสาวเหมือนฝัน  ธิงไธสง                                 ๖๒. นางสาวชนิการต์  ฤทธิชัย

๖๕. นางสาวกาญจนา  โพงเหลือม                     ๖๔. นางสาวกรรทิมาภรณ์  โลกระโทก

๖๗. นางสาวสุมน  มลอาสา                            ๖๘. นางสาวบุษวรรณ  จงบุรี

๖๙. นายศุภชัย  มันเรืองศรี                            ๗๐. นายวุฒิชัย  บุตะเขียว

๗๑. นางสาวณงลักษณ์  คำดี                           ๗๒. นางสาวสุธิดา  โสภาคำ

๗๓. นางสาวไพรินทร์  ไปดี                             ๗๔. นางสาวกะละสันต์  ชำกูล

๗๕. นางสาววริศราภรณ์  บุญราษฎร์                  ๗๖. นางสาวชุติภา  มุ่งอุ่นกลาง

๗๗. นางสาวปลายฝน  สุพิพัฒนโมลี                   ๗๘. นางสาวจุฑามาศ  ราชภักดี

๗๙. นางสาวแขไข  มีบัดดี                              ๘๐. นางสาวอุษามณี  ศิริเวช

๘๑. นางสาวชไมพร  สุขสวัสดิ์                          ๘๒. นางสาวปริชญา  สุนารักษ์

๘๓. นางสาวเบญจวรรณ  ขึมสันเทียะ                 ๘๔. นางสาวนภสร  ชินหงษ์

๘๕. นางสาวเบญจวรรณ  เขยนเขียว                  ๘๖. นางสาวกาญจนา  แฝงโพธิ์

๘๗. นางสาวพัชราภรณ์  โคกม่วง                      ๘๘. นางสาวสุชาดา  หมั่นแคน

๘๙. นางสาวสุครีม  มารมย์                             ๙๐. นางสาวศิริกาญจน์  กังขอนนอก

๙๑. นายแทนไท  สิงหราช                             ๙๒. นายศุภชัย  นาโชค

๙๓. นางสาวอรทัย  กรุงนอก                           ๙๔. นายคณิต  หล้าเหลา

๙๕. นายนพดล  ขำวิจิตร                               ๙๖. นายโชคทวี  คำโหยก

๙๗. นางสาวศิริญาภรณื ทำไหม                                 ๙๘. นางสาวสาวิตรี  จิตรโคตร

๙๙. นางสาววราภรณ์  กลแพง                         ๑๐๐. นางสาวนุชรี  คงโนนกอก

๑๐๑. นางสาวชไมพร  ครหาญ                         ๑๐๒. นางสาวสายฝน  บุญบุตร

๑๐๓. นางสาวศศิมาพร  เอ็นดู                         ๑๐๔. นางสาววิลัยลักษณ์  จอดนอก

๑๐๕. นางสาวยุพาพร  ของสูงเนิน                     ๑๐๖. นางสาวเจษฎาภรณ์  ยะสีดา

๑๐๗. นายธันวา  ท่อนพุดซา                           ๑๐๘. นางสาวภานุมาศ  มานเมือง

๑๐๙. นางสาวสุพณัตรา  ขาสวรรต์                              ๑๑๐. นางสาวเสาวลักษณ์  กุลสันเทียะ

๑๑๑. นางสาวเกตศิริ  โลมะบุตร                       ๑๑๒. นางสาวปวีนา  ตุ้มนอก

๑๑๓. นายทนนท์  พระจอหอ                          ๑๑๔. นางสาวสุนารี  เพื่อนดำเนิน

๑๑๕. นายภาสกร  มืนขุนทด                           ๑๑๖. นายณัฐพล  ถินทอง

๑๑๗. นางสาวสุภาพร  เหบขุนทด                     ๑๑๘. นางสาวญานิสา  สุดสุภาพ

๑๑๙. นางสาวชนิสรา  ปราบมาลา                              ๑๒๐. นางสาวขนิษฐา  เถื่อนสันเทียะ

๑๒๑. นางสาวสุกันยา  สงสันทิ                         ๑๒๒. นางสาวครุณรัตน์  สมบูรณ์

๑๒๓. นางสาวสุณิสา  หอมสมบัติ                      ๑๒๔. นางสาววีนัส  จ้งจันสี

๑๒๕. นางสาวเจนจิรา แสนบุญ                                  ๑๒๖. นางสาวพราวตา  เพียทา

๑๒๗. นางสาวขนิษฐา  อันทะปัญญา                  ๑๒๘. นายณัฐพล  พงษ์สระพัง

๑๒๙. นางสาววรรณรัตน์  จิตรสม                      ๑๓๐. นางสาวกนวรรณ  เนี่ยมจันทร์

๑๓๑. นายศราวุฒิ  อิ่มคำแสง                          ๑๓๒. นายภัทรพงษ์  มะนีทัพ

๑๓๓. นายอรุณศักดิ์  ไรยลักร์                          ๑๓๔. นางสาวพิมพ์ประภัส  สมัถชัย

๑๓๕. นายประมวลศักดิ์  กันหา                                  ๑๓๖. นางสาวณัฐริกา  เนชบุตร

๑๓๗. นายธนวัฒน์  อำไธสง                            ๑๓๘. นางสาวปิยวรรณ  เพียรมิ่งมาศ

๑๓๙. นางสาวณัชนี  ตาสาย                           ๑๔๐. นางสาวถนอมวรรณ  ไธอำเศษ

๑๔๑. นายอดิเรก  ทองพรม                            ๑๔๒. นางสาวธนากร  พบชัยภูมิ

๑๔๓. นายชานนท์  พระจอหอ                         ๑๔๔. นายกิตติชัย  วารินทร์

๑๔๕. นางสาวกรรณิการ์  โชควิเศษ                             ๑๔๖. นางสาวอังคณา  ใจพัก

๑๔๗. นางสาวนารีนาฎ  แสงทองเกิด                  ๑๔๘. นางสาวสุดารัตน์  สูนหอม

๑๔๙. นางสาวปญิฎฐา  วงศ์สม                         ๑๕๐. นางสาวศิริยาภร  สุทธิอำนวยกุล

๑๕๑. นางสาวทิพรัตน์  นามะโต                                 ๑๕๒. นางสาวสิริภา  สมศรี

๑๕๓. นางสาวปวีณา  ที่รัก                             ๑๕๔. นางสาวเกษร  เดือดขุนทด

๑๕๕. นายมโมต  ไขโพธิ์                                          ๑๕๖. นางสาวรุจิรา  มาลา

๑๕๗. นางสาวสุภัสสรา  ละครพล                      ๑๕๘. นายเทพพิทักษ์  สวยงาม

๑๕๙. นางสาวมนัสชนก  โคตรมงคล                   ๑๖๐. นางสาวอภิญญา  บุดดา

๑๖๑. นายกิตติศักดิ์  ดิงขุนทด                         ๑๖๒. นางสาวอภิญญา  มะเลนา

๑๖๓. นางสาวณัฎฐณิชา  สวัสธิ์ธรรม                  ๑๖๔. นางสาวศศิประภา  ภิญโญมาท

๑๖๕. นางสาวนริศรา  ศรีชุม                           ๑๖๖. นางสาวเจวริน  อันพิมพ์

๑๖๗. นางสาวมะกะสันต์  ชำกูล                       ๑๖๘. นายมนตรี  กินะชาม

๑๖๙. นางสาวกนกพร  ศรีเทศ                         ๑๗๐. นางสาวสุคาวิน  มาว

๑๗๑. นางสาวพัศรินทร์  คณะแสวง                             ๑๗๒. นางสาวไอหมอก  ขุนสูงเนิน

๑๗๓. นางสาวดอกฝิ่น  ทุ่มกระโทก                              ๑๗๔. นางสาวสุภาวดี  ศรีชัย

๑๗๕. นางสาวเกวลิน  ผลดีดา                          ๑๗๖. นางสาวจิรวรรณ  หอมสมบัติ

๑๗๗. นางสาวไรวินท์เวธนี  เผ่าชัย                     ๑๗๘. นางสาวนุจรี  อนุมาร

๑๗๙. นางสาวอรุณ  สุวรรณลาม                       ๑๘๐. นางสาวเบญจวรรณ  พรมรินทร์

๑๘๑. นางสาวกมลชนก  กล้าขยัน                     ๑๘๒. นางสาวธณัญกรณ์  บุญแจ้ง

๑๘๓. นางสาวปพิชญา  ชูสกุล                         ๑๘๔. นางสาวสุธินันท์  เชื้อไพบูลย์

๑๘๕. นายจักรินทร์  เลิศขุนทด                                  ๑๘๖. นางสาวจารุวรรณ  อวบสันเทียะ
๑๘๗. นางสาวปรียะภาณี  ยิงขามป้อม                          ๑๘๘. นายศิรวิทย์  จิตรักษา

๑๘๙. นางสาวนุศรา  ศรีษะมงคล                      ๑๙๐. นางสาวสุพัตรา  ดวงชัย

๑๙๑. นางสาววณิชชา  ลาดจันทร์                     ๑๙๒. นายนัทธพงศ์  แก้ววิชา

๑๙๓. นางสาวกมลวรรณ  ทาณรงค์                                 ๑๙๔. นางสาวมยุรี  โคตรสันเทียะ

๑๙๕. นางสาวสาวิตรี  เฟื่องสูงเนิน                              ๑๙๖. นายอรัญ  ประจวบวอญ

๑๙๗. นางสาวกมลรัตน์  จันโทมา                      ๑๙๘. นางสาวนันทนา  อูสูงเนิน

๑๙๙. นางสาวกนกพร  พลเดโช                                  ๒๐๐. นายมนรัตน์  ทิพภูเขียว

๒๐๑. นายเกียรติศักดิ์  ชุมแกงวาปี                              ๒๐๒. นายวราวุธ  หลิน

๒๐๓. นางสาวศศิธร  ศรีหะมงคล                      ๒๐๔. นางสาวรัตนาพร อำมาตย์หิน

๒๐๕. นางสาวนัฐวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์                        ๒๐๖. นางสาวสุธาสินี  แดงสกุล

๒๐๗. นางสาวสุพัตรา  ชารีวิญศ์                       ๒๐๘. นางสาวจารุวรรณ เป๊ะซาน

๒๐๙. นายนางสาวเสาวลักษณ์  กุลสันเทียะ               ๒๑๐. นางสาวธิดารัตน์ พิชัยคำ

๒๑๑. นางสาวพรนภา นามบรรดา                     ๒๑๒. นางสาวนวพร เหล่าประเสริฐ

๒๑๓. นางสาวทัศนีย์ วรรณทุ                           ๒๑๔. นางสาวชวนฝัน  มาพิบูลย์

๒๑๕. นางสาวสุทธิดา  โสภาคำ                                  ๒๑๖. นายธรรมศักดิ์  พลตาล

๒๑๗. นายอัษฎา  ประจงค้า                            ๒๑๘. นายกฤษ  ดอนดี

๒๑๙. นางสาวปนัดดา  ทานิล                          ๒๒๐. นางสาวรัตติยา  เลไทย

๒๒๑. นางสาวกชกร  มณีโชติ                          ๒๒๒. นางสาวอรณิชนันทร์  รัตนวิชัย

๒๒๓. นางสาวจิระประภา  ประสานพันธ์                        ๒๒๔. นางสาวศิริลักษณ์  ภูสิฤทธิ์

๒๒๕. นางสาวสุภาวดี  แดงบุญ                                  ๒๒๖. นายนิติพล  พิภูเขียว

๒๒๗. นางสาวหทัยทิพย์  หิรัญเทศ                              ๒๒๘. นางสาวิยะดา  ต่อชีพ

๒๒๙. นางสาวสุนิสา  เตยดอน                         ๒๓๐. นางสาวกาญจนา  พรประไพ

๒๓๑. นางสาวณัฐณิชา  ยืนชีวิต                                 ๒๓๒. นายวายุ  เสนีนันท์

๒๓๓. นายวิทรัตน์  นิรัตพิพิธชัย                        ๒๓๔. นางสาวธันวารัตน์  โพธิ์นอก

๒๓๕. นายกิติพงษ์  พรสวัสดิ์                           ๒๓๖. นายปิยะฉัตร  อ่อนชัย

๒๓๗. นางสาวกุลณัฏ  สุรัยยะ                          ๒๓๘. นางสาวฟ้ารุ่ง  บ่อสารคาม

๒๓๙. นางสาววิลาสินี  นิยมธรรม                      ๒๔๐. นางสาวน้ำฝน  พลโยธา

๒๔๑. นางสาวอรอนงค์  ชนะพาล                      ๒๔๒. นางสาวพนารักษ์  สุขสำราญ

๒๔๓. นางสาวกนกวรรณ  ใจอรุน                      ๒๔๔. นางสาวพิมพ์ลภัส  สังข์ทอง

๒๔๕. นายเกียรติศักดิ์  ฝ่ายเป็น                                 ๒๔๖. นางสาวสิริตา  หนชัย

๒๔๗. นายนากพัฒน์  ปรัญญา                         ๒๔๘. นายจักราวุธ  แสงชัยภูมิ

๒๔๙. นายเพชรศิริ  มาชัยภูมิ                          ๒๕๐. นางสาวธัญญาการจน์

๒๕๑. นางสาวประภัสสร         เหิกขุนทด                           ๒๕๒. นางสาวจุฑามาศ ชัยอาวุธ

๒๕๓. นายเฉลิมราช เสมาเพชร                         ๒๕๔. นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ตะลา

๒๕๕. นายณัชพล โชคชัย                               ๒๕๖. นางสาวนพรัตน์ วงค์คำจันทร์

๒๕๗. นายนพรุจ พงษ์โสภา                            ๒๕๘. นางสาวนัฐิยาพร จงเทพ

๒๕๙. นางสาวนันทิยา โฆษาจารย์                     ๒๖๐. นายบรรณสรณ์ วัณณะบุรี

๒๖๑. นางสาวปทิตตา คงศัตรา                         ๒๖๒. นางสาวเปรมมณี สิทธิขุนทด

๒๖๓. นางสาวภัสรา พืบขุนทด                         ๒๖๔. นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์จันทร์ทึก

๒๖๕. นางสาววิไลวรรณ บัวจันทร์                     ๒๖๖. นางสาววิศนา แก้วอุดร

๒๖๗. นางสาวศศิมา ฮุงสูงเนิน                         ๒๖๘. นางสาวสิราวรรณ ดัชนะแสง

๒๖๙. นายภูมิมินทร์ หาญวงศ์                          ๒๗๐. นายอิทธิพล เหล็กมา

๒๗๑. นางสาวณัฐฐา ทนงูเหลือม                       ๒๗๒. นางสาวกาญจนา ก่อกำลัง

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *