MOU กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 25 ก.พ. 62

Share Buttons

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาวิจัยการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชุน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (ABC-6D) ระหว่าง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ โดยพันเอก สำราญ เจริญวงศ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดชัยภูมิ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมมือพัฒนา ท้องถิ่นเชิงบูรณาการในชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า จังหวัดชัยภูมิ ที่ทําให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาวิจัยการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชุน โดยใช้การพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม ABC – 6D ( Area – Based Community Collaboration Model ) ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วยทางด้านการศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง มีความสุข รู้รัก รู้สามัคคี ปรองดอง และมีศีลธรรมอันดี ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับเป้าหมายของแต่ละพื้นที่ และร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *