MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 30 ม.ค. 62

Share Buttons

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดชัยภูมิ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างสภาอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตน์ สาขาชัยภูมิ เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสังคม รวมทั้งสถานประกอบการ ที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหากรรมจังหวัดชัยภูมิ  รวมทั้งสนับสนุนให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีงานทำในจังหวัดชัยภูมิ ช่วยแก้ปัญหาสังคมแหว่งกลางได้อีกทางหนึ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดเผยว่า มีความพร้อมในการทำหน้าที่พัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ ขึ้นอุดมศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนองค์ความรู้ในทางด้านการศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ดังสโลแกนที่ว่า Chaiyaphum First “คนชัยภูมิ เกิด โต เรียน และมีโอกาสทำงานที่ชัยภูมิ” สร้าง Smart People ให้กับ Chaiyaphum Smart City เพื่อสนับสนุนจังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และตรงตามยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือ แบบมุ่งเป้า ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และเป็นการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ด้านนายรัฐการ ด่านกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ มีความพร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในสังกัดสภาอุตสาหกรรม และในโครงการสหกิจศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ สนับสนุนให้สถานประกอบการในสังกัดสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการทั่วไปในจังหวัดชัยภูมิรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าทำงาน ภายใต้แนวคิด “บัณฑิตรักถิ่น มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น และทำงานในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ร่วมมือดำเนินโครงการวิจัย อบรม การเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบการ การผลิตบัณฑิต และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

ขณะที่นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ปกติการผลิตบัณฑิตออกมา จะไม่ตรงกับความต้องการของตลาด  การทำ MOU ครั้งนี้ ภาคเอกชนเป็นผู้กำหนดว่า สถานประกอบการมีความต้องการให้คนทำงานมีหน้าตา บุคลิกอย่างไร มีความถนัดเรื่องอะไร เอาไปทำงานอะไร ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ก็จะผลิตคนให้ตรง เป็นบทบาทความร่วมมือที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต นักศึกษาเรียนจบมา จะได้มีงานทำในพื้นที่ ตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาหลายเรื่อง ทั้งเรื่อง ปัญหาอพยพแรงงานต่างจังหวัด ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องนำคนที่อื่นมาทำงานที่นี่ ต่อไปนี้ นอกจากบุคลากรที่ผลิตออกมาจะมีคุณภาพ มีงานทำ และมีชีวิตที่ดี ช่วยลดปัญหาครอบครัวแหว่งกลางได้อีกทางหนึ่งด้วย ส่งผลให้ชัยภูมิเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *