ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2562

Share Buttons

อธิการบดีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.  2562

ปรัชญา
พัฒนาอยางยั่งยืน บนพื้นฐานแหงปญญา


วิสัยทัศน
ราชภัฏชัยภูมิ ความรูเพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)


คานิยม
ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเปนหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)


อัตลักษณ
ความรูดี มีคุณธรรม นําสังคม


พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ()
2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูความยั่งยืน
3. ใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อความเขมแข็งของทองถิ่น
4. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม สืบสาน และสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล


ยุทธศาสตรบันได 4 ขั้น สูความยั่งยืน ( 4 Step Strategies to Sustainability)  
ยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองคกร (Reform & Re-positioning) (ดูรายละเอียดโครงการ และ KPI)
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความรวมมือมุงเปา (Focuses Engagement)  (ดูรายละเอียดโครงการ และ KPI)
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางชื่อเสียง สรางศรัทธา สรางรายได (Celebrated & Revenue Development) (ดูรายละเอียดโครงการ และ KPI)
ยุทธศาสตรที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life &Sustainability) (ดูรายละเอียดโครงการ และ KPI)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *