การประชุมเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายท่านอธิการบดี

Share Buttons

การประชุมเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายท่านอธิการบดี
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดี
3. คณบดี
4. ผอ.สำนัก/สถาบัน
5. ผอ.กอง
6. อาจารย์พชร อุตมะพันธุ์
7. อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา
8. นายทนงศักดิ์ เจริญทัพ
9. บุคลากรกองแผน

ประเด็นการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ABC-6D สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
1.1. คณะกรรมการอำนวยการ
1.2. คณะกรรมการกำหนด KPI ตาม D1-D6
1.3. คณะกรรมการจัดทำเครื่องมือในการจะจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล
3. การกำหนดกิจกรรมและนโยบาย ABC-6D ให้สอดคล้องพระราโชบาย
3. การกำหนดพื้นที่ ABC-6D ในพื้นที่ 4 ตำบล รอบมหาวิทยาลัย คือ 1. ตำบลนาฝาย 2 .ตำบลนาเสียว 3. ตำบลห้วยต้อน และ 4.ตำบลบ้านเล่า
โดยกำหนดหมู่บ้านเบื้องต้น 6-7 หมู่บ้าน คือ
1. บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย
2. บ้านหนองนกเขา ตำบลนาฝาย
3. บ้านโป่งครอง ตำบลห้วยต้อน
4. บ้านตาดโตน ตำบลนาเสียว
5. บ้านนาวัง ตำบลนาเสียว
6. บ้านภูพระ ตำบลบ้านเล่า
7. บ้านม่วง ตำบลบ้านเล่า

มติที่ประชุมในการดำเนินการเร่งด่วน
1. ตั้งคณะกรรมการ และกำหนด KPI
2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบกับการพัฒนาหลักของจังหวัด
3.จัดทำข้อมูลพื้นฐาน
– ประกอบด้วยอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอภักดีชุมพล
– การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
– กำหนดกิจกรรมตามบริบทของพื้นที่
นัดหมายการประชุม ครั้งที่ 2/2561 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *