วิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

Share Buttons
ตารางแสดงผลการคำนวนต้นทุนผลผลิต  รายงานต้นกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม งบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดการเรียนการสอน   128,382,328   74,082,267   29,924,578   232,389,173        2,937.54  FTES           79,110
1.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     21,432,079   12,392,739     5,005,887     38,830,705           573.87  FTES           67,664
1.2 คณะครุศาสตร์     40,475,587   23,279,428     9,403,425     73,158,440        1,569.03  FTES           46,627
1.3 คณะรัฐศาสตร์     14,374,428     8,311,771     3,357,433     26,043,633           357.94  FTES           72,760
1.4 คณะบริหารธุรกิจ     19,938,474   11,501,332     4,645,815     36,085,622           178.67  FTES         201,968
1.5 คณะพยาบาลศาสตร์     29,175,720   16,870,369     6,814,568     52,860,657           258.03  FTES         204,862
1.6 บัณฑิตศึกษา       1,522,600       880,418       355,633       2,758,651           127.00  คน           21,722
1.7 โรงเรียนสาธิต       1,463,440       846,210       341,815       2,651,465             52.00  คน           50,990
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     24,516,350     24,516,350           131.00  เรื่อง         187,148
3. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ       2,127,200       2,127,200             15.00  โครงการ         141,813
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม       1,411,000       1,411,000              8.00  โครงการ         176,375
  156,436,878   74,082,267   29,924,578   260,443,723             3,092  หน่วย           84,244
ตารางแสดงผลการคำนวนต้นทุนผลผลิต รายงานต้นผลผลิต
ชื่อกิจกรรม งบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิต   128,382,328   74,082,267   29,924,578   232,389,173        2,937.54  FTES           79,110
1.1 การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     21,432,079   24,694,089     46,126,168           573.87  FTES           80,377
1.2 การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ     29,175,720   24,694,089     53,869,809           258.03  FTES         208,773
1.3 การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์     77,774,529   24,694,089   102,468,618        2,105.64  FTES           48,664
2. ผลงานการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     24,516,350     24,516,350           131.00  เรื่อง         187,148
3. ผลงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ       2,127,200       2,127,200             15.00  โครงการ         141,813
4. ผลงานการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม       1,411,000       1,411,000              8.00  โครงการ         176,375
รวมทั้งสิ้น   156,436,878   74,082,267   29,924,578   260,443,723             3,092  หน่วย           84,244

AllFTES1-2560

FTES2560-1-60

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *